Pietra Grey

Preis
auf Anfrage
neu
Zustand
Alphen aan den Rijn
Standort

Allgemeine Angaben

Hersteller:
Stonature BV

Details zum Naturstein

Typ:
Slab
Steinart / Material:
Marble
Art / Form:
Slab
Zustand:
neu

Preis und Lieferinformationen

Preis anfragen

Beschreibung

Pietra Grey, also known as Armani Grey, is one of the most worldwide know marbles from Iran. Its water absorption rate is very low and is strong against the friction and abrasion.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Van Stonature, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 2404CE, Alphen aan den Rijn, aan de Magazijnweg nr. 3A.


Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle richtprijzen, offertes en overeenkomsten tussen Stonature en Opdrachtgever (hierna individueel aangeduid als "de Afnemer").

1.2. Voorwaarden van de Afnemer zijn in beginsel niet van toepassing.

1.3. Aan leveringsvoorwaarden die afwijken van deze voorwaarden, kunnen dan alleen rechten worden ontleend, indien dit schriftelijk is overeengekomen en door ons is bevestigd.
Artikel 2 Offertes

2.1. Alle aanbiedingen van Stonature zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk.

2.2. Offertes van Stonature zijn 14 dagen geldig, tenzij in de offerte anders bepaald wordt.

2.2. Stonature is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

2.3. Mondelinge toezeggingen of afspraken door Stonature alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.4. Door Stonature aan de Afnemer bij of na de offerte ter kennis gebrachte afbeeldingen, monsters, gewichtsvermeldingen, (technische) specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.
Artikel 3 Prijzen

3.1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. In de offerte wordt tevens duidelijk aangegeven welk percentage BTW per onderdeel doorberekend wordt.

3.2. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Stonature gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
Artikel 4 - Betaling

4.1. Opdrachtgever dient 100% (honderd procent) van de totale waarde van de Overeenkomst aan te betalen. Stonature zal niet eerder beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst dan dat deze aanbetaling op de door Stonature aangegeven bank- of girorekening is bijgeschreven.

4.2. Nalatigheid van de Afnemer terzake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichtingen onverlet. Stonature is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Afnemer schuldig is te verrekenen met wat de Afnemer en/of aan de Afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Stonature schuldig is/zijn.

4.3. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Afnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Afnemer gehouden Stonature hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 5 - Levertijd

5.1. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Stonature derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

5.2. Overschrijding van de levertijd verplicht Stonature niet tot enige schadevergoeding maar geeft de Afnemer na schriftelijke ingebrekestelling waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld, het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Stonature bestelde zaken. Indien buiten de schuld van Stonature vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkzaamheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zo ver nodig verlengd.

5.4. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn, een en ander nadat de Afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

5.5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Stonature ontstaat ten gevolge van niet voldoening door de Afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst.

5.6. Blijft de Afnemer na sommatie in gebreke om mee te werken aan in ontvangstneming van de zaken, dan kan Stonature te zijner keuze hetzij leveren op een door hem te bepalen tijdstip hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren onverminderd zijn recht op schadevergoeding en vergoeding van marktconforme opslagkosten. Tot het moment van levering of ontbinding worden de zaken voor rekening en risico van Afnemer bij Stonature of een derde opgeslagen.
Artikel 6 - Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

6.1. Indien Stonature door omstandigheden, opgekomen buiten haar schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. Onder dergelijke omstandigheden worden in elk geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, oproer, molest, aardbeving, waterschade, overstroming, ongeval of ziekte van personeel, diefstal door derden, bedrijfs- of machinestoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Stonature onvoorziene problemen bij levering van energie, productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Stonature afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Stonature zijn ingeschakeld.

6.2 Indien Stonature bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

6.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Stonature bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, dan is ook de Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
Artikel 7 - Levering, risico-overgang en vervoer

7.1. De Afnemer draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik waarop deze aan hem zijn afgeleverd. Worden de zaken naar de Afnemer vervoerd dan zijn de zaken aan hem afgeleverd op het moment waarop de eerste vervoerder de zaken heeft overgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2. Overleveringen tot ca. 2% moeten worden geaccepteerd. Bij bestelling wordt Afnemer geacht minimaal 2% snij- en breukverlies te aanvaarden.

7.3. Tenzij anders is overeengekomen, bepaalt Stonature de wijze van vervoer.

7.4. Indien vervoer der zaken voor risico voor Stonature is, sluit Stonature een verzekering af ter dekking van het risico van breuk, verlies, vermissing of diefstal der zaken tijdens het vervoer. In dat geval is de Afnemer verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; in geval zich een verzekerd evenement als hiervoor in de eerste zin bedoeld heeft voorgedaan, is de Afnemer verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op het betreffende document te laten maken, dat eveneens onverwijld naar Stonature moet worden verzonden, en zich terstond met Stonature in verbinding te stellen.

7.5. In geval Stonature conform het bepaalde in lid 3 een verzekering heeft afgesloten, is hij gehouden een eventuele verzekeringsuitkering aan de Afnemer door te betalen; hij is niet gehouden tot enige andere prestatie.
 Artikel 8 - Reclames

8.1. Stonature staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Afnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Stonature geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal Stonature de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Stonature. Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 12 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt.

8.2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van: het door (personeel van) de Afnemer niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften; ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;

onoordeelkundig bewaren of gebruik door de Afnemer het mengen van producten dan wel gebruik van producten in een andere dan de originele staat;

de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen. Stonature aanvaardt geen reclames, in welke zin dan ook, wanneer door de Afnemer de goederen zijn verwerkt, toegepast, gewijzigd, veranderd etc.

8.3. De Afnemer dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

8.4. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de Afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten in goede staat verkeerden en vrij van transportschade zijn ontvangen.

8.5. De Afnemer voor zover hij geen consument is dient binnen 8 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij Stonature te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Stonature.

8.6. Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Stonature in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Stonature te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

8.7. Retourzending aan Stonature van verkochte producten, is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stonature en indien de producten duidelijk herkenbaar zijn als zijnde een retourzending en de producten en verpakkingen zich nog in de originele staat bevinden.

8.8. Retourzendingen naar aanleiding van transportschade worden uitsluitend door Stonature geaccepteerd indien de producten in een originele niet geopende verpakking zijn verpakt en derhalve niet gebruikt zijn.

8.9. Retourzending van producten waarvan de expiratiedatum is verstreken of die voor de Afnemer op maat zijn gemaakt is niet mogelijk.

8.10. De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de Afnemer.

8.11. De Afnemer dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van Stonature voor de retourzendingen dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

8.12. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.

8.13. De Afnemer voor zover hij geen consument is dient eventuele onjuistheden in facturen van Stonature binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Stonature mede te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

8.14. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op.

8.15. Na constatering van een tekortkoming in een product is de Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door Stonature in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Stonature totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Stonature gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Bij niet-nakoming van de verplichtingen door de Afnemer is Stonature te allen tijde gerechtigd onmiddellijke teruggave van deze zaken te vorderen en deze zaken terug te nemen.

9.2. Voor het geval Stonature zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Stonature en/of door Stonature aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stonature zich bevinden en die zaken zo mogelijk terug te nemen.

9.3. Door Stonature geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Artikel 10 – Annulering

De Afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Stonature en de winstderving door Stonature te vermeerderen met BTW, aan Stonature te vergoeden.

Das könnte Sie auch interessieren

Neu
Preis auf Anfrage
Neu
Preis auf Anfrage
Neu
Preis auf Anfrage
Neu
Preis auf Anfrage
Anbieter

Stonature BV

Ansprechpartner: Hadi Taheramouz
Magazijnweg 3A
2404 CE Alphen aan den Rijn
Niederlande

Stonature is an importer of marble, travertine, granite, onyx and limestone, each with a unique beauty. Stonature can deliver for both commercial and residential projects.
Anfrage stellen

Sie sind nicht als Benutzer angemeldet. Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Emailadresse an!

Bitte beantworten Sie die Sicherheitsfrage:

Telefon & FAX
Telefon anzeigen Telefax anzeigen